Jegyzőkönyvek

Nem hiszem, hogy sokan kattintanak egy „Jegyzőkönyvek” feliratú linkre, talán csak néhány kíváncsi, aki csakazértis megnézi, hogy mi rejlik mögötte. Pedig olyan nagyszabású dolgok rejlenek itt, amelyekhez jómagam semmilyen kommentárt nem tudok és nem kívánok fűzni. Aki mégis benéz ide és belevág az alábbiak elolvasásába, annak csak kitartást és türelmet kívánok az olvasáshoz, józan és nyílt eszet a megértéshez, bölcsességet a leírtak feldolgozásához és képességet az „új világ” meglátásához és felismeréséhez.

A KGB „bennszülöttekre” vonatkozó használati utasítása


A KGB (Állambiztonsági Bizottság) akkori elődje, az MGB (Állambiztonsági Mi­nisztérium) titkos, 45 pontból álló dokumentuma már megjelent korábban néhány magyar folyóiratban. Kötelességünknek éreztük azonban, hogy itt is közreadjuk, mert mind témá­ja, mind stílusa és eredete kísértetiesen hasonlít a Jegyzőkönyvekéhez. Az alábbiakban kö­zölt titkos utasítások állítólag Lengyelországból jutottak el Magyarországra. Az eredeti orosz nyelvű változatot Boleslaw Bierut,* egykori lengyel köztársasági elnök dolgozószo­bájában találták meg, – aki mellesleg az MGB és a háború előtti NKVD (Belügyi Népbiz­tosság) lengyel ügynöke is volt. Habár az alapelvek csak Lengyelországra vonatkoznak, mégis könnyen párhuzamot lehet vonni az elmúlt évtizedek magyarországi történései és a „bennszülöttekre” vonatkozó használati utasítás között.

A Zunder-okirat

A Berlinben megjelenő Prizyv nevű orosz újság 1920. február 5-i száma egy érde­kes, 1919. decemberi dátummal ellátott, héber nyelvű dokumentumot közölt, amely fényt derített a zsidóság titkos szervezeteire Oroszországban: az okiratot egy Zunder nevű halott zsidó zsebében találták, aki a 11. Mesterlövész zászlóalj bolsevik parancsnoka volt. Teljes egészében a következőket tartalmazta:

1. JEGYZŐKÖNYV


A jog az erőben rejlik. Szabadság – csak egy eszme.
Liberalizmus. Arany. Hit.
Önkormányzat. A tőke kényuralma.
A belső ellenség. A tömegek. Anarchia.
Politika kontra erkölcs. Az erősebb joga.
A zsidó-szabadkőműves hatóság legyőzhetetlensége.
A cél szentesíti az eszközt.
A vak tömeg. Politikai ábécé. Pártviszály.
A zsarnoki uralom legmegfelelőbb formája.
Alkohol. Klasszicizmus. Korrupció.
A zsidó-szabadkőműves kormány elvei és szabályai. Terror.
„Szabadság, egyenlőség, testvériség”
A dinasztikus uralkodás elve.
A gój arisztokrácia kiváltságainak megsemmisítése.
Az új nemesség. A lélektani terv.
A „szabadság” elvont fogalma.
A népet képviselők elmozdításának hatalma.


2. JEGYZŐKÖNYV


Gazdasági háborúk – a zsidó fölény alapja.
Névleges kormány és „titkos tanácsadók”.
A bomlasztó tanok sikerei.
Alkalmazkodókészség a politikában.
A sajtó szerepe.
Az arany ára és a zsidó áldozat értéke.


3. JEGYZŐKÖNYV


A Jelképes Kígyó és jelentősége.
Az alkotmányos berendezkedés labilissága.
Terror a palotákban. Hatalom és törekvés.
Parlamenti „fecsegők”, röpiratok.
Visszaélés a hatalommal.
Gazdasági rabszolgaság. „Népszabadságjogok.”
A monopolista rendszer és a nemesség.
A szabadkőműves-zsidóság hadserege.
A gójok megfogyatkozása. Éhezés és a tőke jogai.
A tömegek és a „világ feletti szuverén uralkodónk” megkoronázása.
A jövő szabadkőműves nemzeti iskolák programjának alaptanai.
A társadalomszerkezet tudományának titka.
Egyetemes gazdasági válság. A „mi” biztonságunk.
A szabadkőművesség kényuralma – az ész uralma.
A vezetők elvesztése.
Cion véréből való zsarnok-király.
A szabadkőművesség legyőzhetetlenségének okai.
A titkos szabadkőműves ügynökök szerepe. Szabadság.


4. JEGYZŐKÖNYV


A köztársaság fokozatai.
Nemzsidó szabadkőművesség.
Szabadság és hit.
Nemzetközi ipari verseny.
A spekuláció szerepe.
Az arany kultusza.


5. JEGYZŐKÖNYV


Egy erős kormányközpontosítás létrehozása.
A hatalomátvétel módszerei a szabadkőművesség által.
Az államok közötti egyezségek lehetetlenségének okai.
A zsidók „sorsának” állapota.
Arany – az államgépezet motorja. A kritika jelentősége.
„Kirakat”-intézmények. A szócsépléstől való elfáradás.
Hogyan kell megragadni a közvéleményt.
Az egyéni kezdeményezés jelentősége.
A szuperkormány.


6. JEGYZŐKÖNYV


Monopóliumok; ezektől függ a gójok vagyona.
A nemesség földjének elvétele.
Kereskedelem, ipar és spekuláció. Luxus.
Béremelés és az alapszükségletek árának emelése.
Anarchizmus és részegeskedés.
A gazdasági elméletek propagandájának jelentősége.


7. JEGYZŐKÖNYV


A fegyverkezés fokozása.
Forrongás, viszálykodás és ellenségeskedés az egész világon.
A gójok ellenállásának megfékezése háborúk és világháborúk által.
A titoktartás sikert jelent a politikában.
A sajtó és a közvélemény.
Amerika, Kína és Japán fegyverei.


8. JEGYZŐKÖNYV


A törvénykezési jogok kétértelmű alkalmazása.
A szabadkőműves vezetőség adminisztrátorai.
Különleges iskolák és legmagasabb fokú kiképzés.
Közgazdászok és milliomosok.
Akikre felelős beosztásokat bízunk a kormányban.


9. JEGYZŐKÖNYV


A szabadkőműves elvek alkalmazása a népek átnevelésére.
A szabadkőművesség jelszavai.
Az antiszemitizmus jelentősége.
A szabadkőművesség diktatúrája.
Terror.
Kik a szabadkőművesség szolgálói?
A gój államok „világosan látó” és „vak” erejének jelentősége.
Kapcsolat a hatóság és a tömeg között.
A liberalizmus kaotikus féktelensége.
Az oktatás és nevelés megragadása.
Hamis elméletek.
A törvények értelmezésének módjai. A „földalattik” (világvárosokban).


10. JEGYZŐKÖNYV


Látszatpolitika.
A csalás „őrszelleme”.
Mit ígér a szabadkőműves államcsíny?
Egyetemes választójog.
Önfontosság.
A szabadkőművesség vezetői.
A lángelme, aki vezeti a szabadkőművességet.
Intézmények és feladataik.
A liberalizmus mérge.
Alkotmány – a pártviszályok iskolája.
A köztársaságok kora.
Elnökök – a Szabadkőművesség bábjai.
Az elnökök felelőssége.
A képviselőházak és elnökök szerepe a „panamázás”-ban.
Szabadkőművesség – a törvényhozó erő.
Új köztársasági alkotmány.
Átmenet a szabadkőműves kényuralomba.
„A világ ura” kinyilvánításának pillanata.
Betegségek beoltása és más fortélyok.


11. JEGYZŐKÖNYV


Az új alkotmány programja.
Az indítványozott forradalom egyes részletei.
A gójok egy birkanyáj.
Titkos szabadkőművesek és „látszat”-páholyok.


12. JEGYZŐKÖNYV


A „szabadság” fogalmának szabadkőműves értelmezése.
A sajtó jövője a szabadkőműves királyságban.
A sajtó irányítása.
Tudósító ügynökségek.
Hogyan értelmezi a szabadkőművesség a haladást?
Még többet a sajtóról.
A szabadkőművesség szolidaritása a mai sajtóban.
A „közkereslet” felkeltése vidéken.
Az új rezsim csalhatatlansága.


13. JEGYZŐKÖNYV


A mindennapi kenyér szükséglete.
Politikai kérdések.
Ipari kérdések.
Szórakozás.
Vidámparkok.
„Egy az igazság.”
A nagy problémák.


14. JEGYZŐKÖNYV


A jövő vallása.
A rabszolgaság jövőbeni állapota.
Hozzáférhetetlenség a jövő vallásának ismeretéhez.
A jövő pornográfiája és sajtója.


15. JEGYZŐKÖNYV


Egynapos államcsínyek világszerte. Kivégzések.
A gój szabadkőművesség jövőbeni sorsa. A hatóság misztikuma.
Szabadkőműves páholyok szaporodása.
Szabadkőműves bölcsek központi kormánytestülete.
Az „Azev-taktika”.
Szabadkőművesség, mint az összes titkos társaság vezetője.
A nyilvános dicséret jelentősége. Kollektivizmus.
Áldozatok. Szabadkőművesek kivégzése.
A törvény és hatóság presztízsének hanyatlása.
A mi helyzetünk, mint a Kiválasztott Nép.
A törvények világossága és rövidsége a jövő királyságában.
A paranccsal szembeni engedelmesség.
Hatalommal való visszaélések elleni intézkedések.
A büntetések súlyossága. A bírák korhatára.
A hatósági közegek és bírák liberalizmusa.
Az egész világ pénze. A szabadkőművesség abszolutizmusa.
A fellebbezéshez való jog.
A jövőbeni „uralkodó” hatalmának patriarchális „külső megnyilvánulása”.
Az uralkodó dicsőítése.
Az erős joga, mint az egyetlen jog. Izrael királya. A világ pátriárkája.


16. JEGYZŐKÖNYV


Az egyetemek elerőtlenítése.
A klasszicizmus helyettesítése.
Oktatás és hivatás.
Az uralkodó” tekintélyének hirdetése az iskolákban.
A tanszabadság eltörlése.
Új elméletek.
Önálló gondolkozás.
Szemléltető leckék tanítása.


17. JEGYZŐKÖNYV


Ügyképviselet.
A gój papság befolyása.
A lelkiismeret szabadsága.
A pápai udvar.
A zsidók királya, mint az egyház pátriárkája.
Hogyan kell harcolni a meglévő egyház ellen?
A kortárs sajtó feladata.
A rendőrség szervezete.
Önkéntes rendőrök.
Kémkedés a kahal mintájára.
A hatalommal való visszaélés.


18. JEGYZŐKÖNYV


Titkos védelmi rendszabályok.
Összeesküvések belülről történő megfigyelése.
Nyílt – titkos védelem – a hatalom pusztulása.
A zsidók királyának titkos védelme.
A hatalom misztikus tekintélye.
Letartóztatás az első gyanú esetén.


19. JEGYZŐKÖNYV


Kérelmek és tervezetek benyújtásának joga.
Zendülés.
Politikai bűnök vád alá helyezése.
A politikai bűnök hirdetése.


20. JEGYZŐKÖNYV


Pénzügyi program.
Progresszív adózás. Progresszív illeték.
Államkincstár, értékpapírok és valutastagnálás.
Az elszámolás módszere.
Az ünnepélyes kinyilvánítás eltörlése.
A tőke stagnálása.
Valutaügy.
Aranyszabvány.
A munkaerő költségének szabványa.
Költségvetés.
Állami kölcsönök.
Egyszázalékos kamat széria.
Ipari részvények.
A gójok uralkodói: udvaroncok és kivételezés, szabadkőműves ügynökök.


21. JEGYZŐKÖNYV


Belső kölcsönök.
Tartozások és adók.
Konvertálás.
Csőd.
Takarékpénztárak és járadéklevelek.
A pénzpiacok eltörlése.
Ipari értékek szabályozása.


22. JEGYZŐKÖNYV


A jövő titka.
Az évszázadok szörnyűségei, mint a jövő jólétének alapja.
A hatalom és misztikusság imádásának glóriája.


23. JEGYZŐKÖNYV


Luxuscikkek gyártásának korlátozása.
Munkanélküliség.
A részegeskedés betiltása.
A régi társadalom kiirtása és feltámasztása új formában.
Az Isten által kiválasztott.


24. JEGYZŐKÖNYV


Dávid király gyökereinek megerősítése (?).
A király betanítása.
Közvetlen trónörökösök kizárása.
A király és három jótállója.
A király maga a sors.
A zsidók királyának külső jellemének feddhetetlensége.


Reklámok

 
%d blogger ezt kedveli: